IRE VIATGES SL, propietària d’aquest lloc web (en endavant, “el Prestador del Servei”, publica aquesta declaració de privacitat (en endavant, “la Política de Privacitat”) per informar els visitants (en endavant, “l’Usuari”) de la política que segueix en el tractament de les dades (en endavant, “les Dades”), que s’obtenen de les visites a www.ireviajes.es (en endavant, “la Pàgina Web”). L’objectiu d’aquesta Política de Privacitat és protegir al màxim la confidencialitat de les dades personals obtingudes.

El Prestador del Servei tractarà les Dades d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “LOPD”); així mateix, declara que té inscrit el fitxer on s’allotgen i tracten les Dades en el Registre General de Protecció de Dades, de conformitat amb el que disposa l’article 26 de l’esmentat text.

El Prestador del Servei respecta la privacitat d’aquells que visiten la Pàgina Web. L’Usuari té el control sobre quin tipus d’informació personal lliura al Prestador del Servei, si així ho desitja. El lliurament de la informació per part de l’Usuari és voluntària, excepte en aquells serveis per a la prestació dels quals el lliurament de Dades sigui indispensable. El lliurament de les Dades, ja sigui de forma voluntària o necessària per a la prestació de serveis, implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat. És responsabilitat de l’Usuari consultar prèviament la Política de Privacitat abans de lliurar les Dades; el Prestador del Servei es reserva el dret d’incloure modificacions en aquesta Política de Privacitat.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS. El Prestador del Servei informa que en cap cas cedirà ni comunicarà les Dades a tercers sense l’autorització prèvia i expressa de l’Usuari.

FINALITAT DEL TRACTAMENT. Mitjançant el lliurament de les seves Dades, l’Usuari consent que aquestes s’incorporin a fitxers titularitat del Prestador del Servei amb la finalitat exclusiva de prestar el servei per al qual es van lliurar, així com per mantenir-lo informat de novetats i ofertes relacionades amb la seva activitat professional, a través del correu electrònic, per a la qual cosa l’Usuari dóna la seva autorització expressa.

DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ SOBRE LES DADES. D’acord amb el que disposa la LOPD, els Usuaris poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les Dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a comercialbcn@www.ireviajes.es en el qual adjuntin una carta amb la fotocòpia del DNI o similar, al domicili social d’IRE VIAJES SL C/ Balmes 301, principal 2, 08006 de Barcelona

ÚS DE GALETES (COOKIES). El Prestador del Servei informa l’Usuari que el servidor web no utilitza galetes; en qualsevol cas, és responsabilitat de l’Usuari la consulta del manual i instruccions del seu navegador per obtenir més informació sobre aquesta tecnologia.

MESURES DE SEGURETAT. El Prestador del Servei garanteix que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les Dades ubicades als seus fitxers, amb la finalitat d’evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, o la norma que el substitueixi.

RESTRICCIONS D’ÚS I VERACITAT DE LES DADES. És responsabilitat de l’Usuari utilitzar el servei per a finalitats lícites i només per al seu ús personal no lucratiu. Addicionalment, és responsabilitat de l’Usuari respondre de la veracitat de les Dades lliurades, així com de l’actualització d’aquestes; per la qual cosa no pot implicar el Prestador del Servei per danys o perjudicis causats per la falta d’adequació a la realitat en aquestes Dades.

CONFIANÇA EN LÍNIA: pel que fa a la resolució de conflictes, les parts se sotmeten, per voluntat pròpia, als jutjats i tribunals del domicili d’Iré Viajes, amb renúncia a qualsevol altre fur. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANZA ONLINE, i en els termes del seu codi ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades i protecció de menors, l’Usuari pot acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).

JURISDICCIÓ COMPETENT I LEGISLACIÓ APLICABLE. Aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol relació entre l’Usuari i el Prestador del Servei, es regeixen per la legislació del Regne d’Espanya. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència o contingut d’aquesta Política de Privacitat o de les relacions entre l’Usuari i el Prestador del Servei, aquest se sotmet a les regles de determinació de fur establertes per la normativa en vigor de defensa de consumidors i usuaris.